De sju punkterna-Helhet

Punkt 1:
Erkänn att DU ej behärskar spriten
Du måste erkänna att Du är alkoholist. Detta innebär inte bara att Du inte kan
sköta sprit, att livet blivit outhärdligt för Dig och Din omgivning och att Du inte
kan sköta Dig själv, utan det viktigaste är, att när Du en gång är alkoholist så
kommer Du i all framtid att vara det. Du skall möjligen så småningom kunna kalla f.d.
eller ex-alkoholist. Om vi så håller upp i tio år, så kvarstår fortfarande vår sjukliga
känslighet för sprit. Vi betraktar alkoholismen som en sjukdom, närmast en allergisk,
mot vilken läkarvetenskapen ännu inte lyckats frambringa någon antikropp.Enda
möjligheten för oss är alltså att fullständigt och för all framtid sluta upp att
använda sprit.

Punkt 2:
Du måste tro på en kraft som är starkare än Din egen
Om Du inte – liksom vi övriga i det här sällskapet – redan har förstått, att Du inte
av egen kraft kan bli kvitt Ditt spritbegär, så måste Du snarast möjligt bli absolut
övertygad om detta faktum. Den kraft, som hjälper oss är naturligtvis mycket
större än vår egen, och erfarenheten gör, att vi obetingat tror på den. Du måste själv
komma till absolut tro på denna kraft, antingen Du nu tror, att kraften kommer från någon
högre makt, från den varma gemenskapen inom dettasällskap eller från Länkarnas erfarenheter.

Punkt 3:
Ställ inga krav på dina medmänniskor
Du måste ändra Din livsinställning. Detta betyder inte, att Du skall ändra Dina
politiska åsikter eller någonting dylikt. Nej, ändringen ligger betydligt djupare
än så. Det skulle föra alltför långt att just nu gå in på alla detaljer. Så småningom
får Du del av och kommer att förstå denna viktiga punkt i sin helhet. Nu skall vi
bara beröra två detaljer. För det första: Alkoholisten är bland de största egoister
som finns. Det låter hårt, men om Du tänker efter skall Du säkert finna, att det är
sanning, och Du måste ändra på denna Din egoistiska inställning. För det andra: Tänk
inte bara på Dig själv utan tänk mycket mer på andra. Ställ inga krav på Dina medmänniskor,
men öka kraven på Dig själv.

Punkt 4:
Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och
osjälviskhet

Företag en grundlig granskning av Dina moralbegrepp. Vi eftertraktar absolut
ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet.

Punkt 5:
Erkänn dina fel och brister för någon annan människa

Dryfta Dina missförhållanden och erkänn Dina fel och brister för någon annan
människa. Detta har vi funnit vara en av de viktigaste punkterna.
Gå inte själv och bär på något, som är det minsta tvivelaktigt. Dina kamrater
i Länkarna vill ingenting hellre än att dela Dina bekymmer och genom sina
erfarenheter hjälpa Dig att bära dem och hjälpa Dig att lösa Dina problem.
Om Du ”gömmer” någonting, så går Du och bär på en onödig börda,
som drarner Dig och då kommer fienderna: Harm, hat, oro, fruktan, självhävdelse
och spritbegär. Tala med någon kamrat, som Du särskilt mycket sympatiserar med
och Du skall finna, att det lättar. Du går friare, starkare och säkrare genom
vardagens prövningar och bekymmer. I detta sammanhang skulle vi vilja framhålla:
Tro inte att det bara är Dina närmaste, som vet att Du är alkoholist. Det vet
varenda människa, som Du på något sätt kommit i beröring med. Du kan inte dölja
det och det kostar Dig bara en massa energi att försöka göra det. Den energin bör
Du spara till något viktigare och bättre.

Punkt 6:
Gör upp med alla personer till vilka du står i något missförhållande

Gör upp med alla personer till vilka Du står i något missförhållande. Det kan vara
någon som gjort Dig orätt i handling eller ord och det kan vara någon som Du
själv förorsakat skada på det ena eller det andra sättet. Gör upp en lista för
Dig själv på dessa personer. Begrunda noga varje persons beteende mot Dig och
tänk efter om inte Du själv också i någon mån varit orsak till missförhållandet.
Om Du skulle ha rent samvete och den andre alltså har fel, så glöm för all del
inte att denne, liksom Du, kanske också är en lidande människa, vilket Du aldrig
tänkt på. Det kan vara fråga om t.ex. självhävdelse, mindervärdighetskomplex,
maktbegär eller dylikt. Behandla då honom eller henne som en sjuk människa och
visa överseende och villighet att ursäkta. Tänk efter vilken betydelse dessa
oförrätter har för Dig och om Du över huvudtaget kan göra något åt dem.
Om Du inte kan det, så gå inte och bär på något agg.
Det kostar bara energi och det kan Du ha bättre användning för. De personer,
som Du har gjort orätt, skall Du göra upp med. Om detta dämpar Din egen
självhävdelse, så är det bara nyttigt mot spritbegäret. Gäller det pengar som
skall betalas igen, så gör det så långt Du förmår. Så mycket pengar som Du
får i händerna, när Du slutat dricka sprit, har Du nog inte haft på mycket länge.
Gäller det en annan oförrätt Du gjort någon, så tillstå för denne Ditt fel.
Det räcker inte bara med att be om ursäkt, Du måste försöka gottgöra vad
Du förbrutit.

Punkt 7:
Såsom du själv blivit hjälpt skall du hjälpa andra

När Du nu kommit ifrån spriten och det har Du, om Du arbetat efter de här
punkterna, så har Du upplevt någonting, som Du inte kan tacka enskilda
människor för. Du får tacka genom att hjälpa andra alkoholister, och det är
det enda vi begär av Dig.